ރިޔާސީ ބަޔާން 2022
3 ފެބުރުވަރީ 2022 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރިޔާސީ ބަޔާން 2021
4 ފެބުރުވަރީ 2021 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރިޔާސީ ބަޔާން 2020
3 ފެބުރުވަރީ 2020 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިޔާސީ ބަޔާން 2019
7 ފެބުރުވަރީ 2019 - އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް
ރިޔާސީ ބަޔާން 2018
21 ފެބުރުވަރީ 2018 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރިޔާސީ ބަޔާން 2017
6 ފެބުރުވަރީ 2017 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރިޔާސީ ބަޔާން 2016
4 ފެބުރުވަރީ 2016 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރިޔާސީ ބަޔާން 2015
2 މާރިޗު 2015 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
‏ރިޔާސީ ބަޔާން 2014‏
3 މާރިޗު 2014 - އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ރިޔާސީ ބަޔާން 2013
4 މާރިޗު 2013 - ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ޙަސަން