ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާ އިތުރު ދުވަސްތަކަކީ:

  1. 2 ޖަނަވަރީ 2020 (ބުރާސްފަތި) 
  2. 27 މޭ 2020 (ބުދަ) 
  3. 28 މޭ 2020 (ބުރާސްފަތި) 
  4. 28 ޖުލައި 2020 (އަންގާރަ) 
  5. 29 ޖުލައި 2020 (ބުދަ) 
  6. 12 ނޮވެންބަރު 2020 (ބުރާސްފަތި)