ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަން އިނގިރޭސިބަހުން ބޭނުންކުރާ ގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ކީރިތި ޤުރުއާނާ ބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ނަން އިނގިރޭސި ބަހުން ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ވަނީ "ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ ދަ ހޮލީ ޤުރުއާން" (National Centre For The Holy Quran) މިހެންނެވެ.