ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕޮލިސް ރިސަރޗް އެންޑް އިނޮވޭޝަން 2023 ކޮންފަރެންސް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

18 މާރިޗު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ސިޔާސަތަކީ، މުޖުތަމަޢާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތް ދިނުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 މާރިޗު 2023, ޚަބަރު
The administration’s policy is to promote and enhance community policing, says the President
18 March 2023, Press Release