ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑޮނޭޝިއާގެ އައު ސަފީރު، އެ ކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

17 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The new Ambassador of Indonesia presents her credentials to the President
17 May 2022, Press Release
އިންޑޮނޭޝިއާގެ އައު ސަފީރު، އެ ކަމަނާގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި
17 މޭ 2022, ޚަބަރު