ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކަޒަކިސްތާންގެ އާ ސަފީރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

9 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The New Ambassador of Kazakhstan presents credentials to the President
09 May 2022, Press Release
ކަޒަކިސްތާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
9 މޭ 2022, ޚަބަރު