ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

2 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President attends the Eid prayer and exchanges greetings with the public
02 May 2022, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައިފި
2 މޭ 2022, ޚަބަރު