ފޮޓޯ އަލްބަމް

‎އިންޑިއާއިން ކްރިކެޓް ކުޅޭ ސާމާނު ހަދިޔާކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

30 އޭޕްރިލް 2022