ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، އެކްސްޕޯ 2020 ދުބާއީއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

29 މާރިޗު 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެކްސްޕޯ 2020 ދުބާއިއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެކްސްޕޯ ބައްލަވާލައްވައިފި
29 މާރިޗު 2022, ޚަބަރު
Vice President tours Expo 2020 Dubai
29 March 2022, Press Release