ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދެކުނު ކޮރެއާ ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

1 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

South Korean Ambassador pays a courtesy call on the Vice President
01 December 2021, Press Release
ދެކުނު ކޮރެޔާގެ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙުތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
1 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު