ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އއ. ތޮއްޑޫގެ އެސް.ޓީ.އޯ އެގްރިސެންޓަރަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން، އަދި ރަށުގެ ދަނޑުވެރިންނާއި ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތޮއްޑޫގެ ދަނޑުވެރިންނާ ގެސްޓްހައުސް ހިންގާ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
20 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
The President meets Thoddoo farmers and guesthouse owners, discusses pertinent needs and concerns
20 October 2021, Press Release