ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މާލެއާ ހުޅުމާލޭގެ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްދާ ސަރަޙައްދުތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

11 އޮކްޓޫބަރު 2021