ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ބައްލަވާލެއްވުން

1 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގައި ރާއްޖެ ނޭޕާލާ ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ މެޗު ބައްލަވާލައްވައިފި
1 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President attends first match of Maldives in the SAFF Championship 2021: Maldives vs. Nepal
01 October 2021, Press Release