ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021 ގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

30 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިން ތިބީ ޤައުމީ ޓީމާއެކު، ތިން ވަނަފަހަރަށް ސާފް ޗެންޕިއަންޝިޕް ކާމިޔާބުކުރުމަށް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
30 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު