ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ "ގަވް ޑޮޓް އެމްވީ މެސެޖު"ގެ ޚިދުމަތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

14 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ގަވް ޑޮޓް އެމްވީ މެސެޖުގެ ޚިދުމަތާއެކު ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުރެވެސް، ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ރައްޔިތަކު ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޝަކުވާތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ހުށަހެޅުމުގެ ދޮރު، 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވިފައި ހުންނާނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
14 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
The government is making strides toward establishing a digital identity
14 September 2021, Press Release