ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ އިނާމާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

12 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގެ އިނާމަށް ވަރަށްގިނަ ބޭފުޅުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ، ދެ މުނާސަބަތެއްގައި މި އިނާމު ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
12 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President decides to confer National Award for Public Service award on two occasions due to abundance of applications
12 September 2021, Press Release