ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ފޯކައިދޫގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެ ރަށުގައި ހިނގަމުންދާ ބައެއް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބައްލަވައިލެއްވުން

8 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްޖޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފޯކައިދޫ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ޓީޗަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
8 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު