ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، ށ. ޅައިމަގަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

7 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލާމަރުކަޒީ ގޮތުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ކައުންސިލުތަކުން އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެދިވަޑައިގަނެފި
7 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President calls on all councils to support the government's decentralised development plans
07 September 2021, Press Release