ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

1 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ކޮންގްރެސް ގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
1 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
President meets members of Maldives Trade Union Congress, discusses challenges in workforce
01 September 2021, Press Release