ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭން އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

25 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މީހުން ބިނާކުރުމަކީ، ޤައުމުގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ރައްކާކުރެވޭ ވަރަށް އަގު ބޮޑު ރައުސުލްމާލެއް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
25 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President says National Skills Development Master Plan a cornerstone of administration's commitment to human resource development
25 August 2021, Press Release