ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫގެ ދަނޑުވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކަނޑޫދޫގެ ދަނޑުވެރިންނާާ ބައްދަލުކުރައްވައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގައި ދަނޑުވެރިން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި، ދިމާވާ ދަތިތައް އޮޅުންފިލުއްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets Kandoodhoo Farmers, discusses most pertinent needs and concerns
19 August 2021, Press Release