ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮމަދޫ ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

18 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އޮމަދޫ ކައުންސިލާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: އޮމަދޫ ބަނދަރާއެކު ރައްޔިތުންގެ އުންމީދު އާ ވެއްޖެކަމުގައި އޮމަދޫ ކައުންސިލުން ވިދާޅުވި
18 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets Omadhoo Council and WDC, Council says renewed hope for growth with inauguration of the harbour
18 August 2021, Press Release