ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިމަރަފުށީގެ ބައެއް އިދާރާތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައ އެ ރަށުގައި ހިނގަމުންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ބައްލަވައިލެއްވުން

18 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިމަރަފުށީގެ ބައެއް ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި، ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ އިސްވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
18 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President visits Thaa Atoll Education Centre, discusses ongoing projects with senior management
18 August 2021, Press Release