ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ތިލަފުށީގައި ކުރަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ތިލަފުއްޓަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

7 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President visits Thilafushi Island, views Phase 2 Master Plan and tours HDC developmental sites
07 August 2021, Press Release
ތިލަފުށީގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭނާއި، އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ތިލަފުށީގައި ކުރަމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު