ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔުނިސެފް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

25 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

UNICEF Resident Representative Pays Courtesy Call on Vice President
25 April 2021, Press Release
ޔުނިސެފް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު