ފޮޓޯ އަލްބަމް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވޯޓް ލެއްވުން

10 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު 2020 ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވޯޓް ލައްވައިފި
10 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު
Vice President Faisal Naseem votes in the Local Council and Women's Development Committees Election 2020
10 April 2021, Press Release