ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވުން

8 ފެބުރުވަރީ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President gets vaccinated against Covid-19
08 February 2021, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި
8 ފެބުރުވަރީ 2021, ޚަބަރު