ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން

5 އޮކްޓޫބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހެލްތު އެމަރޖެންސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
5 އޮކްޓޫބަރު 2020, ޚަބަރު
Vice President holds Health Emergency Coordination Committee Meeting
05 October 2020, Press Release