ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް މާފަންނު މާފުށީގެ ނިޢުމާތު ޝަފީޤު ޢައްޔަންކުރެއްވުން

23 ޖުލައި 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފި
23 ޖުލައި 2020, ޚަބަރު
President Appoints Child Rights Ombudsperson
23 July 2020, Press Release