ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ޑރ. އެން.ޑީ. ޢަބްދުﷲ ޢަބްދުލްޙަކީމް އޮފްތަލްމޮލޮޖީ ސެންޓަރ" ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުވައިދެއްވުން

13 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President inaugurates ‘Dr N.D. Abdulla Abdul Hakeem Ophthalmology Centre’
13 January 2020, Press Release
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ލޮލުގެ ޚާއްޞަ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި
13 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު