ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޢިއްޒުންދީން ސްކޫލް ރަސްމީގޮތުން ހުޅުވައިދެއްވުން

12 ޖަނަވަރީ 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޢިއްޒުއްދީން ސްކޫލް ހުޅުވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ސްކޫލުތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގެ އައު މަރުޙަލާއެއް ފެށިގެންދާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
12 ޖަނަވަރީ 2020, ޚަބަރު
Izzuddin School marks a new chapter in single-session schooling policy - President
12 January 2020, Press Release