ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލާވާލެއްވުން

7 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President observes progress of Velana International Airport development
07 November 2019, Press Release
ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށްދާގޮތް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްލަވާލައްވައިފި
7 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު