ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ރިވައިޓަލައިޒިންގ ޕަބްލިކް ހެލްތް" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

4 ނޮވެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President affirms administration’s commitment to ease access to all-inclusive quality healthcare
04 November 2019, Press Release
ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަމިއްލަ ނަފްސާއި އަނެކުންނަށްވެސް ކޮށްދޭންޖެހޭ މުހިންމުކަމެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
4 ނޮވެންބަރު 2019, ޚަބަރު