ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 'ބްލޫ ލީޑާސް ކޯލް ފޯ އެކްޝަން އޮން އޯޝަން ކުލައިމެޓް' އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

25 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Enhancing Climate Resilience is a key priority of the Government- President
25 September 2019, Press Release
މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކުގެ އަސަރު ކުޑަކޮށް އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޚާއްޞަ އަމާޒެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
25 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު