ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔުނިސެފް އިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

17 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

UNICEF Country Representative Dr M. Munir A. Safieldin pays a courtesy call on First Lady Fazna Ahmed
17 September 2019, Press Release
ޔުނިސެފުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
17 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު