ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މީދޫ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

11 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރ. މީދޫ ކައުންސިލަރުންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
11 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު
President meets Meedhoo Council members and senior representatives
11 September 2019, Press Release