ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހައި ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އޮފް ދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ފޯ ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީ އެންޑް ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް އޮފް ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

8 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

EU High Representative and Vice President of the European Commission pays courtesy call on the President
08 August 2019, Press Release
އީޔޫގެ ހައި ރެޕްރެޒެންޓެޓިވް އަދި ޔޫރަޕިއަން ކޮމިޝަންގެ ވައިސް ޕްރެޒިޑެންޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު