ފޮޓޯ އަލްބަމް

" އަންވެއިލިން ވިޝަން 2019" މަރުރަޒަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

7 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President visits 'Unveiling Visions 2019' Art Exhibition
07 August 2019, Press Release
"އަންވެއިލިންގ ވިޝަން 2019" ކުރެހުމުގެ މައުރަޒު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވާލައްވައިފި
7 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު