ފޮޓޯ އަލްބަމް

" އަންވެއިލިން ވިޝަން 2019" މަރުރަޒަށް ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

6 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

"އަންވެއިލިންގ ވިޝަން 2019" އާރޓްފެސްޓިވަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވާލައްވައިފި
6 އޮގަސްޓް 2019, ޚަބަރު
President and First Lady visit 'Unveiling Visions 2019' Art Exhibition
06 August 2019, Press Release