ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ކުޅުދުއްފުށީ ތިން ސްކޫލަކަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

2 އޮގަސްޓް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President visits 3 schools in Kulhudhufushi
02 August 2019, Press Release