ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ބައްލަވައިލެއްވުން

13 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ތިނަދޫ އިންޖީނުގެއާއި ކުނިގޮނޑާއި އައިސް ޕްލާންޓް ބައްލަވައިލައްވައިފި
13 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President tours Powerhouse, Waste Management Centre and MIFCO Ice Plant in Thinadhoo
13 July 2019, Press Release