ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުއްޞަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެތަނުގެ ޙާލަތު ބައްލަވައިލެއްވުން  

13 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President visits Dr Abdul Samad Memorial Hospital at Thinadhoo
13 July 2019, Press Release