ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

10 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފ. ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
10 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
Vice President meets with Dharanboodhoo Island Councillors
10 July 2019, Press Release