ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރިވެލި އެވޯޑް 2019

8 ޖުލައި 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުވެގެންދާއިރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރަށްވުރެ މާއުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ފެންނާނެ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
8 ޖުލައި 2019, ޚަބަރު
President announces that his administration will encourage and empower persons with disabilities towards brighter and more fulfilled lives
08 July 2019, Press Release