ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސިފައިންގެ 127 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅިގެން ބާއްވާ "ސިފައުފާ ޝޯވ" ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވައިލެއްވުން

3 މޭ 2019