ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

23 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President Solih meets the Members of Hithaadhoo Island Council
23 April 2019, Press Release
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބ. ހިތާދޫ ކައުންސިލް މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު