ފޮޓޯ އަލްބަމް

ހެލްތް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ ޢިއްޒަތްތެރިންގެ ސަމިޓް އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވުން

18 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް މި ސަރުކާރުން ޙައްލު ހޯދައިދޭނަން - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
18 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
This government will provide ease to the community – President Solih
18 April 2019, Press Release