ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފުވައްމުލަކުގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވުން

17 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވައިފި
17 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
Vice President inaugurates the Fuvahmulah City Road development project
17 April 2019, Press Release