ފޮޓޯ އަލްބަމް

"އޯޓިޒަމް ޢާއިލީ ނާސްތާ" ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

2 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އޯޓިޒަމާ ގުޅޭ ސަޕޯޓް ގްރޫޕްތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
2 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު