ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހަނިމާދޫ ޑީޓޮކްސް ސެންޓަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުން

31 މާރިޗު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހަނިމާދޫ ޑްރަގް ޑީޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
31 މާރިޗު 2019, ޚަބަރު
President inaugurates the Drug Detoxification and Community Rehabilitation Centre in Hanimaadhoo
31 March 2019, Press Release